رفتی
درها و دهان ها
بازماندند
راه ها
و سال ها
به جست و جوی تو آمدند و
بازنگشتند


 
Copyright © اکنون .All rights reserved
Save This