آن چه مي نويسم برداشت هاي شخصي يک شاعر و روزنامه نگار است از آن چه در برش گرفته است...


روزي ما دوباره کبوتر هايمان را پيدا خواهِم کرد


سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت


یادش به خیر شادمانی بی سبب


 
Copyright © اکنون .All rights reserved
Save This